• Sutjeska blok 318E, Beograd (Kotež)

Način rada

Tekuće održavanje stambenih zgrada je klasičan način rada čistačice. Obavlja se po ugovorenom paketu. Posao obavlja tim od tri uhodana higijeničara koji međusobno raspodeljuju posao predviđen ugovorenim paketom usluga.

Povremena i generalna čišćenja zbog temeljnog čišćenja obavljaju se kada je manja cirkulacija stanara u zgradi. Broj angažovanog osoblja, sredstava i opreme za izvođenje radova angažuju se u zavisnosti od veličine objekta i njegove zaprljanosti.

Svo prikupljeno smeće tokom izvođenja radova iznosimo do kontejnera dok krupni otpadni materijal odvozimo na gradsku deponiju ili do mesta predviđenog za recikliranje otpadnog materijala ako je reč o otpadnom materijalu koji ugrožava životnu sredinu.

Na eventualne reklamacije od strane korisnika naših usluga intervenišemo brzo i u zavisnosti od opravdanosti reklamacije vršimo ponovno čišćenje objekta.